QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 12/01/2021
Nội dung: - (Đình lại) Làm việc với các ngành về các dự án đầu tư, biên bản ghi nhớ, chủ trương đầu tư năm 2020.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: