QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/05/2022
Nội dung: - Họp Ban Chấp hành Trung ương.
Thời gian: - 8 giờ (02 ngày)
Địa điểm: - Tại Hà Nội
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần:
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 07/05/2022 06:11 AM