QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/07/2022
Nội dung: - Họp Tổ đại biểu HĐND Tỉnh
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - TP Sa Đéc
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - P.TH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 03:51 PM