QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (22, 40064 KB)
720-CVTU.signed.pdf446 (Kbytes)
720-CVTU- DS Moi Tinh uy (mo rong).signed.pdf541 (Kbytes)
01 Chuong Trinh.doc52 (Kbytes)
63-TTrTU.doc106 (Kbytes)
63-TTrTU kem DT Bao cao KTXH.doc764 (Kbytes)
63-TTrTU kem PL1-3-4.doc507 (Kbytes)
63-TTrTU Phục lục 2 cua DT Bao cao.xlsx6502 (Kbytes)
Phục lục 2 - Bieu 1 (kem TTr63).pdf173 (Kbytes)
Phục lục 2 - Bieu 3 (kem TTr63).pdf202 (Kbytes)
Phục lục 2 - Bieu 2 (kem TTr63).pdf865 (Kbytes)
Phục lục 2 - Bieu 4 (kem TTr63).pdf420 (Kbytes)
Phục lục 2 - Bieu 5 (kem TTr63).pdf433 (Kbytes)
Phục lục 2 - Bieu 6 (kem TTr63).pdf480 (Kbytes)
TL gui kem so 1-BC uoc thuc hien thu chi NSNN 6 thang- 2022.pdf1693 (Kbytes)
TL gui kem so 2- 249-BCTU.doc222 (Kbytes)
TL gui kem so 3- 251-BCTU.doc187 (Kbytes)
TL gưi kem so 4- 230-BCTU.doc141 (Kbytes)
TL gưi kem so 5- 250-BCTU.doc271 (Kbytes)
169_TTR_BCSĐ_06072022-signed.pdf917 (Kbytes)
43_BC_BCSĐ_06072022-signed.pdf779 (Kbytes)
BC uoc thuc hien thu chi NSNN 6 thang dau nam 2022.pdf1693 (Kbytes)
20220704-DT-EAI-TM Bao cao cuoi ky-gui in.pdf22673 (Kbytes)
Ngày: 07/07/2022
Nội dung: - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ lần 9
Thời gian: - 7 giờ 30 (01 ngày)
Địa điểm: - HT Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ)
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - LĐVPTU; P.TH; .PKT-XH (Có Thư mời kèm theo)
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 05:40 PM