QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/07/2022
Nội dung: - Dự Khai mạc Lễ hội xoài Cao Lãnh năm 2022
Thời gian: - 19 giờ
Địa điểm: - Công viên Hai Bà Trưng, TP Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; P.KT-XH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 05:37 PM