QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 28 KB)
748-CVVPTU.docx28 (Kbytes)
Ngày: 14/09/2021
Nội dung: - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đột xuất
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - LĐVP; PTH; PKT-XH; VPTU chuẩn bị Thư mời; BCĐ PCD Covid-19 chuẩn bị nội dung làm việc