QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/05/2022
Nội dung: - Họp Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc lần thứ 16, khóa XII
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Thành uỷ Sa Đéc
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - LĐVPTU; P.TH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 07/05/2022 06:28 AM