QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/04/2021
Nội dung: - Dự kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.
Thời gian: - 04 ngày
Địa điểm: - Tại Hà Nội
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: