QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/01/2021
Nội dung: - (Dời sang chiều 15/01) Họp Đảng ủy lần 07, làm việc với 02 đoàn thể Cơ quan.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Các đồng chí ĐUV ĐUCS VPTU; BCH 02 đoàn thể