QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 1733 KB)
04-KHTU.signed.pdf700 (Kbytes)
30-CVTU.signed.pdf1033 (Kbytes)
Ngày: 24/11/2020
Nội dung: - Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý các cấp của Tỉnh.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT NVHLĐ Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng; đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: - Theo Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 13/11/2020; Có Thư mời kèm theo