QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/01/2021
Nội dung: - Họp lệ Chi bộ 2.
Thời gian: - 10 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; Đảng viên Chi bộ 2