QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/07/2022
Nội dung: - Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần:
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 02:59 PM