QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 995 KB)
526-CVTU.signed.pdf995 (Kbytes)
Ngày: 24/11/2021
Nội dung: - Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thời gian: - 8 giờ (01 ngày)
Địa điểm: - Tại HT Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ)
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: Có Thư mời kèm theo
Người cập nhật: Nguyen Thuy Loan vào lúc: 18/11/2021 03:48 PM