QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 27/11/2020
Nội dung: - Họp lệ Chi bộ 1.
Thời gian: - 10 giờ
Địa điểm: - Tại Phòng họp Xẻo Quít
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường; Đảng viên Chi bộ 1