QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/11/2020
Nội dung: - Họp Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tháng 11.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP HĐND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: