QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/07/2022
Nội dung: - Họp BCĐ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp Tỉnh
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - PH BTV.TU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Đ/c Ngô Văn Nên, PCVPTU; PTH; Thành viên BCĐ; BNCTU chuẩn bị Nội dung và Thư mời
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 05:28 PM