QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 10/05/2022
Nội dung: - Dự Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp khoá IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - HT Khối MTTQ và các đoàn thể Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; P.TH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 07/05/2022 06:13 AM