QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 409 KB)
66-CVVPTU.pdf409 (Kbytes)
Ngày: 25/11/2020
Nội dung: - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI lần thứ nhất.
Thời gian: - 01 ngày, 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT Xẻo Quít
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐVPTU; PTH; PKT-XH (có thư mời kèm theo)