QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 26/02/2021
Nội dung: - Họp với các nội dung: 1. Nghe báo cáo tình hình cải cách hành chính; 2. Nghe báo cáo kết quả hoạt động Tổng đài 1022 sau 01 năm thí điểm.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: