QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/04/2021
Nội dung: - Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Cao Lãnh.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm:
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường; PTH (Hùng)