QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 1383 KB)
33-CVTU.pdf376 (Kbytes)
33-CVTU (kem danh sach).xls1007 (Kbytes)
Ngày: 26/11/2020
Nội dung: - (Đình lại) Hội nghị Tỉnh ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ (Bước 5).
Thời gian: - Sau khi xong Bước 4
Địa điểm: - Tại HT Sen Hồng (HT TU mới)
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Có Thư mời kèm theo