QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/09/2021
Nội dung: - Hội nghị toàn quốc "Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng"
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Tài-PKT-XH