QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 1398 KB)
34-CVTU.pdf376 (Kbytes)
34-CVTU (kem danh sach).xls1022 (Kbytes)
Ngày: 26/11/2020
Nội dung: - (Đình lại) Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ (Bước 4).
Thời gian: - 8 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT Sen Hồng (HT TU mới)
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Có Thư mời kèm theo