QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/01/2021
Nội dung: - Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT Ban BVCSSKCB Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: