QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/01/2021
Nội dung: Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (nghe báo cáo về nhiệm vụ khoa học công nghệ)
Thời gian: 8 giờ 30
Địa điểm: - Tại HT Xẻo Quít
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: Đ/c Huỳnh Minh Tuấn - PCT UBND Tỉnh; Đ/c Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở KH&CN; đ/c Nguyễn Hùng Cường