QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/07/2022
Nội dung: - Thăm chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh
Thời gian: - 10 giờ 30 phút
Địa điểm: - Huyện Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - LĐ BDVTU; LĐ Tỉnh Đoàn; Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; P.TH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 05:11 PM