QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/09/2021
Nội dung: - Nghe báo cáo công tác chuẩn bị năm học 2021 - 2022
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Đoàn Tấn Bửu-TUV, PCT UBND Tỉnh; Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; PKTXH