QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 27/11/2020
Nội dung: - Làm việc với UBND thành phố Cao Lãnh về tình hình kinh tế, phát triển doanh nghiệp ngân sách 10 tháng đầu năm 2020, ước cả năm 2020.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại TP.Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: