QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (30, 14580 KB)
425-CVTU.signed.pdf692 (Kbytes)
Danh sach.xls1065 (Kbytes)
1- To 1 (02-7).xls1016 (Kbytes)
2- To 2 (02-7).xls1013 (Kbytes)
3- To 3 (02-7).xls1012 (Kbytes)
4- To 4 (02-7).xls1011 (Kbytes)
5- To 5 (02-7).xls1012 (Kbytes)
750-CVVPTU.signed.pdf494 (Kbytes)
0 - (Mới) CTr Hội nghị TU lần 5 (sau khi trình BTVTU).doc78 (Kbytes)
35-TTrTU kem Chuong trinh.doc73 (Kbytes)
35-TTrTU.signed.pdf658 (Kbytes)
37-TTrTU kem Nghi quyet.doc131 (Kbytes)
37-TTrTU.signed.pdf701 (Kbytes)
38-TTrTU kem.doc82 (Kbytes)
38-TTrTU.signed.pdf671 (Kbytes)
39-TTrTU kem.doc146 (Kbytes)
39-TTrTU PL 1.doc51 (Kbytes)
39-TTrTU PL 2.doc47 (Kbytes)
39-TTrTU.doc92 (Kbytes)
39-TTrTU.signed.pdf770 (Kbytes)
40-TTrTU.signed.pdf727 (Kbytes)
40-TTrTU phu luc.pdf322 (Kbytes)
40-TTrTU.docx28 (Kbytes)
40-TTrTU kem.doc106 (Kbytes)
138-BCTU.signed.pdf759 (Kbytes)
Kem 138-BCTU PL 1.doc78 (Kbytes)
Kem 138-BCTU PL2.doc60 (Kbytes)
Kem 138-BCTU PL3.doc72 (Kbytes)
140-BCTU.signed.pdf871 (Kbytes)
165-BCVPTU.signed.pdf748 (Kbytes)
Ngày: 16/09/2021
Nội dung: - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ năm, khoá XI
Thời gian: - 7 giờ 30 phút (02 ngày)
Địa điểm: - Tại Văn phòng Tỉnh uỷ
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - VPTU tham mưu Thư mời