QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/11/2021
Nội dung: - Diễn tập khu vực phòng thủ cấp Tỉnh năm 2021
Thời gian: - 7 giờ 30 phút (02 ngày)
Địa điểm: - tại TP.Cao Lãnh và H.Thanh Bình
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - LĐVPTU; PTH; PKT-XH; BCH Quân sự Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời
Người cập nhật: Anonymous vào lúc: 19/11/2021 03:05 PM