QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/09/2021
Nội dung: - Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: