QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 22/11/2021
Nội dung: - Họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP ĐĐBQH&HĐND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - VP ĐĐBQH&HĐND Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời
Người cập nhật: Anonymous vào lúc: 19/11/2021 02:38 PM