QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/07/2022
Nội dung: - Họp Thường trực Tỉnh uỷ
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - PH BTV.TU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - LĐVPTU; P.TH; P.KT-XH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 04:07 PM