QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 12/05/2022
Nội dung: - (Bổ sung) Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Hội trường B - BTGTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU; đ/c Võ Thế Anh, PTP TH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 10/05/2022 09:52 AM