QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/04/2021
Nội dung: - Họp (trực tuyến) UBND Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2021 với chuyên đề: "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới".
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: - VPTU