QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/11/2021
Nội dung: - Tiếp xúc cử tri
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại UBND thành phố Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Phước Tài; UB MTTQVN Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời
Người cập nhật: Anonymous vào lúc: 19/11/2021 02:46 PM