QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/04/2021
Nội dung: - Làm việc với Cty TNHH thực phẩm sạch Hồng Ngự về dự án nhà máy giết mổ tập trung.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: