QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/01/2021
Nội dung: - (Đình lại) Họp lệ Chi bộ 1.
Thời gian: - 10 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường; Đảng viên Chi bộ 1