QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/11/2020
Nội dung: - Dự Hội nghị tổng kết chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ năm 2020.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại Bến Tre
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Trần Thanh Liêm; LĐ VPTU; PKT-XH