QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/01/2021
Nội dung: - (Bổ sung) Dự công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Thời gian: - 16 giờ
Địa điểm: - Tại PH UBMTTQ Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: