QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/10/2019
Nội dung: - Họp lệ Chi bộ 3.
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Văn Hải; đảng viên Chi bộ 3