QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 11/10/2019
Nội dung: - Dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại KDL Mỹ Trà
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: