QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (19, 19662 KB)
911-CVTU.signed.pdf586 (Kbytes)
Gop y 2 Dự thảo Chương trình làm việc 2020 3.doc89 (Kbytes)
Gop y 3 Du thao BC Ket qua thuc hien Chuong trinh hanh dong nam 2019 (14-10).doc252 (Kbytes)
Gop y 4 Du thao- Ctr KTGS cua BTVTU nam 2020 (Toc).doc76 (Kbytes)
Tai lieu gui kem 559-BCTU.pdf373 (Kbytes)
Tai lieu so 3-To trinh 53.pdf1032 (Kbytes)
Tai lieu so 3-TTr 55 - bao cao -BCSĐ - KH 2019-2020d cap nhap 14-10-2019 L2 - docx.docx54 (Kbytes)
Tai lieu so 3-TTr55BC KH2019 14-10.xls5947 (Kbytes)
Tai lieu so 3-TTr55KH2020.xls803 (Kbytes)
Tai lieu so 4-103-TTrTU (kem du thao CTr hanh dong nam 2020 cua BCH).doc204 (Kbytes)
Tai lieu so 4-103-TTrTU.doc82 (Kbytes)
Tai lieu so 6-174-KHTU.signed.pdf780 (Kbytes)
BC (10-14) Bao cao UTH 2019, du toan NSNN 2020.doc109 (Kbytes)
PL (10-14) Uth thu 2019, dt thu 2020 (trinh BCHDB)-PL1.pdf329 (Kbytes)
PL (10-14) Uth thu 2019, dt thu 2020 (trinh BCHDB)-PL2.pdf334 (Kbytes)
PL (10-14) Uth thu 2019, dt thu 2020 (trinh BCHDB)-PL3.pdf309 (Kbytes)
To trinh cua BCSĐ ve uoc thuc hien thu, chi NS nam 2019.doc50 (Kbytes)
1- Chuong trinh HNBCH Dang bo Tinh 17 (14-10) sau doi.doc48 (Kbytes)
Tai lieu gui kem so 1-BC19.pdf8205 (Kbytes)
Ngày: 16/10/2019
Nội dung: - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X lần thứ 17.
Thời gian: - 01 ngày, 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - LĐVPTU; PTH; PKT-XH (có thư mời và tài liệu kèm theo; có thay đổi chương trình; 14g20 bổ sung 1 tài liệu gửi kèm)