QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 24/10/2019
Nội dung: - Dự Hội thảo "Kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm cho các Hợp tác xã nông nghiệp"
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH (UBND Tỉnh mời)