QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/10/2019
Nội dung: - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Tỉnh tháng 10/2019
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; P.TH