QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/10/2020
Nội dung: - Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Lãnh.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT TU Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: