QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 18/10/2019
Nội dung: - Dự Hội nghị tuyên dương phong trào thi đua hộ gia đình "Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2015 - 2018 và năm 2019 gắn với kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại NVH Lao động Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường; (BDVTU đăng ký)