QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/10/2019
Nội dung: - Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 năm 2019.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT BTCTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: