QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/10/2019
Nội dung: - Dự họp mặt Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT BTCTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - BTCTU mời