QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 26/10/2019
Nội dung: - (Bổ sung) Dự lễ ra mắt Tân Hoà Hội quán.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH